fbpx

1)洗車

洗車屬於家務,不過如果你請一個女傭幫其他人洗車好明顯就不屬於家務。明顯違反咗女傭嘅工作範圍及逗留條件。

2)照顧小朋友

照顧小朋友屬於家務,所以教小朋友做功課都算屬於家務範圍內。但係如果要教埋其他家長嘅小朋友做功課就唔屬於家務喇。

3)鋪頭度照顧小朋友

係僱主嘅鋪頭度照顧小朋友屬於家務範圍。情況好似帶女傭去朋友屋企探訪女傭都要負責照顧小朋友。但係如果經常性需要在老闆鋪頭中照顧小朋友,就違反咗女傭合約中女傭要在家中擔任家務。

4)照顧小朋友

女傭需要照顧小朋友,但係如果僱主有其他朋友經常把小朋友寄放在該僱主家中一併照顧,就違反咗合約上面申報的照僱人數。

5) 幫老人家按摩

外傭工作範圍只係限於家務,按摩係唔屬於家務嘅一種,所以外傭其實係有權拒絕僱主要求按摩嘅。不過咁,如果照顧嗰個老人家係終日臥病在床,需要外傭幫手轉身、按摩、伸展筋骨嘅話,咁又屬於家務嘅一種。所以「按摩」得唔得好難一概而論,因為都存在灰色嘅地方。

Leave a comment

你的電郵地址並不會被公開。 必要欄位標記為 *